ผู้บริหาร

นางสาวอรวรรณ   สมเมือง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

เพลงชาติไทย - การประกวดขับร้องเพลงเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง
โต้วาที "เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิต"   โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง จ.เชียงราย

 เด็กไทยยุคใหม่ ประชาธิปไตยสร้างสรรค์ 

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567

โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องในวันสำเร็จการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนางสาวอรวรรณ สมเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีป่าแดง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบของที่ระลึกแก่นักเรียน พร้อมด้วยคณะครู ตลอดจนผู้นำชุมชนและผู้ปกครองเข้าร่วม

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

       ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นางสาวอรวรรณ สมเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีป่าแดง มอบหมายให้คณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง นำนักเรียนในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านสันนา ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมความมีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง นำโดย นางสาวอรวรรณ  สมเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยในกิจกรรมประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ฐานที่ 1  กฎและคำปฏิญาณ/ระเบียบแถว ฐานที่ 2 ปฐมพยาบาล ฐานที่ 3 ผูกเงื่อน ฐานที่ 4 ชิม ดม สัมผัส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ลูกเสือ และ ยุวกาชาด พร้อมทั้งเจตนารมณ์ และเจตคติที่ดีรู้จักช่วยตนเองและรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

         โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง นำโดย นางสาวอรวรรณ สมเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีป่าแดง ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ “ศรีป่าแดง” ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น   โดยมีการจัดนิทรรศการ การแสดง รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ของแต่ละชั้นเรียน ทางโรงเรียนบ้านศรีป่าแดง ขอขอบคุณ ร.ต.อ.เด่นวุฒิ จันต๊ะขัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง นายสยาม เชื้อเจ็ดตน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รวมไปถึง ผู้นำชุมชนทุกท่าน และผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ทั้งนี้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความราบรื่นและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

โรงเรียนบ้านศรีป่าแดงเข้าในการแข่งขันตอบคำถาม จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ 27 ระดับจังหวัด ปี 2566   ได้ลำดับที่ 12 จำนวนคะแนน 38 คะแนน  โดย นางนิสา จันติ๊บ   นางสาวขวัญจิรา คมสม  และนาง อรุณี ปูระดุก ครูผู้ฝึกสอน   ด.ช.อภิรักษ์ ศักดิ์มงคลสกุล  ด.ญ.วรรณพร  กันทะ และ ด.ญ.พัทธนันท์  ปัญญา    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันครั้งนี้  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  อ.เมือง จ.เชียงราย 

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

       โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง นำโดย นางสาวอรวรรณ  สมเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้มีพื้นที่ทำกิจกกรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ให้กับนักเรียน จำนวน 50 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเป็นพลเมืองคุณภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง อ.แม่สาย จ.เชียงราย สำหรับโรงเรียนบ้านศรีป่าแดง เป็นสถานศึกษา 1 ใน 6 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแนวคิด (Key Concept) ภายใต้หัวข้อ “เปิดสวิตซ์พลเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย” โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (archetype) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ หลังจากผ่านการอบรมแล้ว สถานศึกษาจะจัดทำและส่งคลิปวีดิทัศน์เข้าประกวดในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

ต่อไป 

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

      โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง นำโดย นางสาวอรวรรณ  สมเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

ตำบลเกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัตนาพรรณวดี ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง  ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566โดยมีนางสาวอรวรรณ  สมเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้พบปะผู้ปกครอง ชี้แจงในประเด็นต่างๆ รวมถึงขอความคิดเห็นในหัวข้ออื่นๆ จากนั้นผู้ปกครองได้เข้าพบครูประจำชั้นของนักเรียนเพื่อดำเนินกิจกรรมของแต่ละชั้นต่อไป 

นักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มเครือข่ายชนะเลิศ 12 รายการรองชนะเลิศอันดับ1    = 3 รายการ         รองชนะเลิศอันดับ2   = 2 รายการ

รองชนะเลิศอันดับ3   = 2 รายการ                                              รองชนะเลิศอันดับ4   = 2รายการ

รองชนะเลิศอันดับ6   = 1 รายการ

ตังแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีป่าแดง เข้าร่วมการอบรมภายใต้แนวคิด "เศรษฐกิจหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก" จุดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 Thailand 4.0 หลักสูตร "การใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ การสร้างงานและนำเสนอด้วย Tik Tok Application" 

ร่วมกิจกรรม “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 “ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้หัวข้อ

“ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG “ เรียน – เล่น – งาน – อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือสถานศึกษา.-ITA-2566-23Apr.pdf